De resultaten die we boeken

Jaarplan 2022 EMBRAZE

Missie en Visie

Binnen EMBRAZE wordt samengewerkt om de kwaliteit en toegankelijkheid van tweedelijns oncologische zorg voor patiënten te borgen en te verbeteren. De samenwerking is gericht op oncologische zorg en nazorg van vergelijkbare kwaliteit op “state of the art” niveau, voor alle patiënten met (een verdenking van) kanker in de adherente regio’s.

Voor EMBRAZE zijn als doelen geformuleerd:

  • het kennisniveau op gebied van oncologische zorg in EMBRAZE-centra is up-to-date en wordt up-to-date gehouden;
  • de samenwerking tussen zorgprofessionals en andere betrokken medewerkers van EMBRAZE-centra is efficiënt en effectief ingericht;
  • zorgprofessionals en andere betrokken medewerkers van EMBRAZE-centra ontwikkelen een gezamenlijk kwaliteitsbeleid en voeren dit uit;
  • de coördinatie en regie met betrekking tot de organisatie en kwaliteit van zorg tussen de EMBRAZE-centra wordt geoptimaliseerd, waarbij de EMBRAZE-centra individueel verantwoordelijk blijven voor hun verkoop, declaraties en verlening van oncologische zorg;
  • klinisch wetenschappelijk onderzoek wordt bevorderd om de kwaliteit van de oncologische zorg te verbeteren.

De gezamenlijke missie, visie en kwaliteitsbeleid zijn neergelegd in een beleidsplan (2015) en aangevuld met de bevindingen van de Heidag EMBRAZE (2020). De samenwerking in EMBRAZE kankernetwerk is geformaliseerd in de Raamovereenkomst Samenwerking (2016).

Samenwerking EMBRAZE

Oncologische zorg en nazorg wordt zoveel mogelijk samen met patiënt en eerstelijns zorgverleners vormgegeven binnen het netwerk en laagdrempelig aangeboden in het ziekenhuis dichtbij de patiënt. Wanneer vereiste expertise dit noodzaakt, vindt verwijzing plaats naar een gespecialiseerd oncologisch centrum, bij voorkeur binnen het netwerk. Het Erasmus MC is preferentieel tertiair centrum binnen EMBRAZE. De wens van de patiënt of geografische ligging van een centrum kunnen aanleiding zijn voor verwijzing naar andere (tertiaire) centra.

Landelijke Programma’s

De door EMBRAZE geformuleerde doelen passen binnen verschillende landelijke programma’s, die deels overlappend zijn en deels aanvullend. Met name de volgende elementen uit deze landelijke programma’s zijn relevant:

  • EMBRAZE vormt een sub-netwerk binnen CCN Zuidwest-Nederland, in het kader van het Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’.
  • Het advies/rapport ‘Samenwerken aan Passende Zorg’ van ZIN/NZa (2020) definieert passende zorg als ‘de juiste zorg op de juiste plek, waardegedreven, samen met en rondom de patiënt vormgegeven en gericht op gezondheid(sbevordering)’.
  • Het ‘Nationaal Actieplan Kanker & Leven’ van de Taskforce Cancer Survivorship Care (2020) heeft een kennisagenda opgesteld met doelen en prioriteiten die zich richten op betere organisatie en afstemming van zorg rond de patiënt, meer kennis en expertise voor leven met of na kanker en betere nazorg.

Jaarplan met meerjarenperspectief

De intern geformuleerde doelen van EMBRAZE en de relevante richtinggevende elementen uit de diverse landelijke programma’s zijn als leidraad gehanteerd voor het jaarplan met meerjarenperspectief, en zijn te herkennen in zowel basisactiviteiten als specifieke programma’s.

Tot de basisactiviteiten behoren de dagelijkse leiding van het netwerk en de begeleiding van de Netwerk Tumor Groepen, die de spil van het netwerk vormen. De specifieke programma’s vormen lijnen naar de toekomst, die worden geconcretiseerd in jaarprojecten. Met deze pilots binnen de programmalijnen wordt beoogd een ‘blauwdruk’ te ontwikkelen (optimaliseren), die tot verdere implementatie binnen het netwerk kan leiden (uniformeren). In het navolgende overzicht worden de activiteiten toegelicht en voor 2022 nader geconcretiseerd.

jaarplan 2022 schema.docx

Heeft u vragen naar aanleiding van de activiteiten? Laat het ons weten via info@embraze.net