Lettergrootte
A
Gemiddeld
A
Middelgroot
A
Groot

Oncologische zorg en nazorg worden zoveel mogelijk samen met patiënt en eerstelijns-zorgverleners vormgegeven binnen het netwerk en laagdrempelig aangeboden in het ziekenhuis, dichtbij de patiënt

Wanneer vereiste expertise dit noodzaakt vindt verwijzing plaats naar een gespecialiseerd oncologisch centrum, bij voorkeur binnen het netwerk. Het Erasmus MC is preferentieel tertiair centrum binnen EMBRAZE. De wens van de patiënt of geografische ligging van een centrum kunnen aanleiding zijn voor verwijzing naar andere (tertiaire) centra. EMBRAZE maakt samen met Concord onderdeel uit van het regionale kankernetwerk Zuidwest-Nederland, een van de zeven regionale kankernetwerken in Nederland.

Landelijke programma’s

De door EMBRAZE geformuleerde doelen passen binnen verschillende landelijke programma’s, die deels overlappend zijn en deels aanvullend. Met name de volgende elementen uit deze landelijke programma’s zijn relevant:

  • Het advies/rapport ‘Samenwerken aan Passende Zorg’ van ZIN/NZa (2020) definieert passende zorg als ‘de juiste zorg op de juiste plek, waardegedreven, samen met en rondom de patiënt vormgegeven en gericht op gezondheid(sbevordering)’.
  • Het ‘Nationaal Actieplan Kanker & Leven’ van de Taskforce Cancer Survivorship Care (2020) heeft een kennisagenda opgesteld met doelen en prioriteiten die zich richten op betere organisatie en afstemming van zorg rond de patiënt, meer kennis en expertise voor leven met of na kanker en betere nazorg.
  • Het IKNL is in Nederland verantwoordelijk voor de kankerregistratie. Medewerkers van het IKNL zijn gedetacheerd in de EMBRAZE-ziekenhuizen en verzorgen de jaarlijkse outcome-bijeenkomsten van de tumorwerkgroepen. Jaarlijks overlegt het coördinatieteam van EMBRAZE met de Raad van Bestuur van het IKNL over deze samenwerking: wat gaat goed? wat kan beter?
  • De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten zet zich in voor optimale zorg voor kankerpatiënten. Feitelijk heeft EMBRAZE hetzelfde doel in onze regio. Toch zijn er wel verschillen van inzicht. Zo heeft de NFK het liefste alle oncologische zorg onder één dak, terwijl EMBRAZE optimale samenwerking nastreeft tussen alle partners en spreekt over alle oncologische zorg onder één virtueel dak. Over deze verschillende benaderingen heeft het coördinatieteam van EMBRAZE met de NFK tenminste eenmaal per jaar constructief overleg. Wij vinden elkaar steeds meer.
  • Het Citrienfonds is opgericht om de regionale kankerzorg te ondersteunen. EMBRAZE participeert in verschillende projecten van dit fonds en het coördinatieteam van EMBRAZE woont de door het Citrienfonds georganiseerde bijeenkomsten bij.
  • De Stichting Oncologische Zorg heeft recent normen opgesteld waar kankernetwerken aan moeten voldoen. Deze normen gaan in per 1/1/2024. EMBRAZE voldoet nu reeds vrijwel aan al deze normen. Waar nodig is de uitdaging voor EMBRAZE om zo snel mogelijk te voldoen aan alle normen. Het coördinatieteam van EMBRAZE zet zich hier maximaal voor in.
  • In de regio hebben de ziekenhuizen productieafspraken gemaakt met CZ en VGZ. Tenminste eenmaal per jaar overlegt het coördinatieteam van EMBRAZE met de verzekeraars over welke verdere verbeteringen in de oncologische zorg bij de EMBRAZE-centra wenselijk en mogelijk zijn. Een recent bespreekpunt is of de Tumorwerkgroep Urologie mee gaat doen met Egidius Zorgconcept Blaascarcinoom.

Deze lijst is verre van compleet, en kan worden uitgebreid met de ICT-afdelingen van de diverse ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, besturen van wetenschappelijke verenigingen etc.